Metoda kontextové výuky

Naši metodiku kontextové výuky stavíme na moderním propojení teoretického studia, vědeckého výzkumu a pedagogické empirie. Využíváme přitom nejnovějších poznatků z oblasti mechanismů mentálních procesů probíhajících během porozumění jazyku, a to s přihlédnutím k oborům neurofyziologie, psychologie a psycholingvistiky, informatiky, teorie komunikace, sémiotiky a v neposlední řadě i lingvistiky.

Pro větší srozumitelnost širší veřejnosti uvádíme výčet těch hlavních a možná i nejzajímavějších poznatků z oblasti kontextové výuky. Z důvodů úspornosti zde ponecháváme stranou další metodické postupy, které při výuce využíváme, ale se kterými Vás rádi seznámíme na našich ukázkových hodinách, které nabízíme zdarma. Více informací ZDE (opět odkaz na text o vzorové hodině češtiny)

Metoda kontextové výuky

Tato metoda patří k nejvíce progresivním metodám posledního období (angl. CBI: Content-Based Instruction ) a výstižně je možné ji charakterizovat jako „učení o něčem“ místo „učení o jazyku“. Oproti klasickým metodám klade důraz právě na rozvíjení témat, která studentovi pomáhají vstřebávat jazyk. Metoda není sice nová, má svůj původ již za druhé světové války, ale k její renesanci došlo právě pod vlivem moderních výzkumů z oblasti psycholingvistiky a neurofyziologie. Největší zkušenosti pocházejí z USA a Kanady, před několika lety ale i Evropská komise označila tuto metodu jako „vynikající cestu pro rychlé pokroky ve studiu cizího jazyka“. Tato metoda samozřejmě není vhodná pro studium mateřského jazyka, ale právě pro studium cizích jazyků.

Úkolem učitele nebo prototutora (který nemusí být nutně lingvistou) je otevírat témata, která studenty zajímají nebo jsou pro ně užitečná. Čím bližší bude studentovi kontext, tím větší jazykové akcelerace dosáhne. Rozsah témat může být nekonečný, ale co je důležité, měl by být přizpůsoben právě zájmům studenta (tzv. Theme Based Model).

Metoda kontextové výuky ve své plné šíři nastupuje až v určité rozvinuté fázi jazyka (například na úrovni A2 nebo B1). Od tohoto okamžiku je možné použít odborná témata k výuce jazyka. Výběr tématu závisí na zaměření studentů. V rámci programu UniPrep jde o profilové předměty z oblasti ekonomie, psychologie, sociologie, techniky, médií apod. Přitom podstatou těchto odborností není proniknout do hloubi předmětu, ale na jeho pozadí trénovat různé jazykové jevy a rozšiřovat si slovní zásobu a vyjadřovací dovednosti.

Velkou oporu má kontextová výuka v kognitivní psychologii, neboť výzkumy prokázaly, jak důležitý je samotný proces vstřebávání jazyka a jeho ukládání do dlouhodobé paměti. Právě kontext je významným pomocníkem při tomto úsilí. Oproti klasickým metodám je prokázána vysoká míra efektivnosti při výuce nového cizího jazyka a zároveň dochází k přidruženému rozvoji znalostí v oboru, kterému se kontext věnuje.

UniPrep využívá systém volitelných předmětů, které svojí šíří nabízejí dostatečný prostor pro výběr studentů a tak podporují potenciál pro rozvoj jazyka a s ním související rozvoj znalostí v oboru, kterému se budou studenti chtít v rámci studia dále věnovat. Jednoduše řečeno, pokud se mám učit český jazyk a přitom chci dále studovat například na ekonomické fakultě, tak pokud budu užívat klasické učebnice českého jazyka a tradiční pojetí metodiky českého jazyka, tak bytečně ztrácím čas s neefektivním přístupem. Naopak pokud využiji vhodnou jazykovou učebnici a metodika ČJ bude vycházet ze specifických předmětů, které FHS nabízí (například úvod do ekonomie, základy marketingu, managementu, e-commerce apod.), tak můj pokrok ve studiu bude výrazně vyšší.

Proto je i pojetí UniPrepu v tomto ohledu zcela netypické a v ČR unikátní, neboť prakticky hned od počátku propojuje studium ČJ s profilovými předměty. Studenti si vybírají z přímé nabídky FHS a zároveň z nabídky seminářů (tzv. JOKů). V případě přímé nabídky FHS jsou vyučujícími vysokoškolští profesoři, v případě nabídky seminářů jsou vyučujícími čeští studenti z vyšších ročníků fakulty FHS, kteří před tím než začnou s tímto specifickým tréninkem našich studentů, musejí projít zvláštní přípravný kurs, který je spojen i s tzv. koučinkem a supervizí.

Hlavní výhody kontextové výuky

 1. Cizí jazyk je vyučován v zajímavém a hlavně i užitečném kontextu, který je blízký studentovi. Oproti tradičnímu přístupu, kde je výuka češtiny rozložena do jazykových fragmentů. Student je při kontextové výuce více nezávislý a má ve výuku větší důvěru.

 2. Větší adaptabilita a flexibilita výukového kurikula, které se přizpůsobuje potřebám studentů. Studenti si rozšiřují obzory svého vzdělání, a to právě díky přesahu použitého kontextu.

 3. Primární je nastavení zajímavého a poutavého tématu, učení se jazyku probíhá pak automaticky a hlavně přirozeně. Je to výrazný posun oproti tradičnímu pojetí, které se opírá hlavně o umělé a univerzální jazykové (učebnicové) texty, které velkou část studentů již předem nezajímají.

 4. Důraz je kladen na motivaci studentů a jejich průběžnou stimulaci. Jen tak je možné dosáhnout vyšší efektivnosti.

 5. Souběžně s výukou dochází k rozvoji kritického myšlení (práce s více informačními zdroji, jejich strukturování a vyhodnocení), kompetencí v oblasti porozumění psanému textu a mluvenému projevu, což jsou hlavní atributy potřebné pro vysokoškolské studium. Studenti si osvojují takové dovednosti jako například psaní poznámek, sumarizace informací, třídění informací, spolupráce ve skupině apod.

Jak vypadá typická hodina v pojetí kontextové výuky?

 1. Příprava vyučovací hodiny:

  1. učitel vybere ústřední téma, které bude studenty pravděpodobně zajímat

  2. učitel vybere 3–5 vhodných zdrojů, které podpoří jeho výuku a vybrané téma (internet, monografie, audio záznam, video ukázku – například z televizního zpravodajství, film a/nebo zajímavou osobu/osobnost)

 2. V průběhu vyučovací hodiny:

  1. učitel rozdělí třídu na menší skupinky a každé zadá nějaký úkol spojený s tématem a k tomu jim nabídne jeden z dostupných zdrojů, které si na hodinu připravil

  2. jakmile skupinky splní úkol, vytvoří se nové skupinky a vzájemně si představí své výsledky za využití různých zdrojů

  3. tyto nové skupinky si jako výsledný kompromis připraví souhrnnou zprávu, kterou představí celé třídě

Вас тоже может интересовать...